versie okt. 2005, m.i.v. 1 oktober 2005

1. Algemeen/toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van EagleConnect en elke rechtsbetrekking tussen EagleConnect en de Afnemer.
 2. Deze versie van de Algemene Voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.
 3. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met EagleConnect schriftelijk tot stand zijn gekomen en door EagleConnect als zodanig zijn aanvaard.
 4. Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
 5. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
 6. EagleConnect is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s van EagleConnect. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen

- stilzwijgend -te hebben aanvaard.

2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

 1. Alle door EagleConnect gedane offertes zijn vrijblijvend. EagleConnect heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens.
 2. De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Afnemer EagleConnect heeft bereikt op de wijze als in lid d van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Afnemer een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige bescheiden.
 3. Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die EagleConnect aan de Afnemer levert kan EagleConnect haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.
 4. Aanvaarding door de Afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend en gedagtekend per

aangetekende post aan EagleConnect te retourneren. Indien aanvaarding niet per aangetekende post geschiedt is EagleConnect niet aansprakelijk voor een juiste c.q. tijdige afhandeling. Indien dit uitdrukkelijk door EagleConnect wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail, geschieden.

 1. Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid en van welke aard dan ook, door de Afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van lid b. van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien EagleConnect aan de Afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
 2. Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een Overeenkomst met EagleConnect aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Afnemer aan te tonen.
 3. Bij het bestellen van de Dienst dient de Afnemer alle door EagleConnect gevraagde informatie te verstrekken en de door EagleConnect voorgeschreven bestelmethoden toe te passen. Indien de Afnemer onjuiste of onvolledige informatie verstrekt of niet de voorgeschreven bestelmethode volgt is EagleConnect gerechtigd de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten.
 4. Bestaande Afnemers van EagleConnect kunnen de mogelijkheid worden geboden een nieuwe domeinnaam aan te vragen door middel van electronische voorzieningen. De aanvraag wordt dan door EagleConnect (per e-mail) bevestigd.
 5. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van EagleConnect daartoe alle documentatie danwel informatie te verstrekken danwel medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de registratie van een domeinnaam, bij gebreke waarvan EagleConnect het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van Afnemer ongedaan te maken danwel de registratie procedure te staken en de Overeenkomst met de Afnemer te beëindigen. Afnemer machtigt EagleConnect reeds nu voor alsdan tot het doen van deze rechtshandeling uit zijn naam, hetgeen echter niet betekent dat EagleConnect verantwoordelijk kan worden gehouden voor het uit eigen beweging versturen van benodigde informatie naar de betreffende instanties. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt te allen tijde bij de Afnemer.

2.10. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam danwel extensie uitgeeft dient de Afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan EagleConnect het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van Afnemer ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten. Bijvoorbeeld: in geval van aanvragen van een .nl domeinregistratie is Afnemer op eerste verzoek van EagleConnect daartoe verplicht binnen 10 dagen een recent uittreksel van zijn Kamer van Koophandel inschrijving te verstrekken en/of een vrijwaringsverklaring van de Stichting Internet Domeinregistratie. Bij een aanvraag van een .biz domeinregistratie dient Afnemer daarmee een zakelijke bedoeling te hebben en geldt dat op eerste verzoek van EagleConnect Afnemer verplicht is een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel te verstrekken binnen 10 werkdagen na het verzoek –met uitzondering van personen voor wie geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk is.

3. De Overeenkomst

3.1. Termijn

De duur van een Overeenkomst voor een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. Tenzij de Overeenkomst anders vermeldt wordt een Overeenkomst voor alle overige producten en/of Diensten van EagleConnect aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Afnemer of door EagleConnect zoals omschreven in artikel 3b.

3.2. Opzegging

Opzegging van een Overeenkomst door de Afnemer dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. EagleConnect heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal twee (2) kalendermaanden in acht dient te worden genomen. Opzegging door Afnemer dient schriftelijk te geschieden per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel.

3.3. Prijswijziging

Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Afnemer overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals bij 3b beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Prijswijzigingen kunnen worden medegedeeld via de website van EagleConnect. Verder zijn alle prijzen vermeld op de website exclusief btw

3.4. Meerwerk/extra kosten

Indien EagleConnect ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

3.5. Overschrijding dataverkeer

De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor (de extra kosten voor) overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server van EagleConnect van en naar de website van de Afnemer). Zulks geschiedt conform de overeengekomen voorwaarden en tarieven.

4. Prijs

 1. Alle prijzen voor de Diensten en/of producten van EagleConnect worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. EagleConnect stelt haar facturen in euro’s op.
 2. Door de Afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door EagleConnect verstrekte Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van EagleConnect of transport van informatie tussen het systeem van EagleConnect en de Afnemer.
 3. Met betrekking tot gratis diensten, behoudt EagleConnect zich het recht voor om in de toekomst te allen tijde een nader te mededelen tarief in rekening te brengen aan de Afnemer. Voor een dergelijke mededeling zal een termijn in acht genomen worden van 30 (dertig) dagen. Vanaf het moment genoemd in deze mededeling zal EagleConnect de betreffende tarieven in rekening brengen en zal de Afnemer betaling daarvan verschuldigd zijn.
 4. Betaling
 1. Voor betaling van de Diensten dient de Afnemer EagleConnect te machtigen zodat de verschuldigde bedragen automatisch kunnen worden afgeschreven. EagleConnect is gerechtigd extra gemaakte kosten in rekening te brengen, indien de Afnemer ervoor kiest niet door middel van een machtiging voor automatische afschrijving te betalen. Indien geen machtiging is verstrekt of een afschrijving wordt gestorneerd dienen alle facturen door de Afnemer te zijn voldaan binnen dertig(30) dagen na de op de factuur vermelde datum. Indien EagleConnect niet in staat is gebleken het bedrag van de rekening van de Afnemer af te (doen) schrijven, of indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door EagleConnect geleden en te lijden schade, c.q. te maken of gemaakte kosten. De Afnemer is in dat geval tevens administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van 15 euro en vermeerderd met de wettelijke rente, vanaf de vervaldata van de facturen.
 2. Betalingen dienen door de Afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Afnemer op verrekening met een vordering op EagleConnect is uitgesloten. EagleConnect behoudt zich het recht voor om verschuldigde bedragen af te schrijven van de bankrekening van de Afnemer, danwel aan Afnemer te factureren, vóór aanvang van de nieuwe, overeengekomen contractstermijn of voorafgaande aan een nieuwe verlenging van de contractstermijn.
 3. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 4. EagleConnect is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Afnemer. EagleConnect kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid -in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie - voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Afnemer verlangen. Afnemer is verplicht op het eerste verzoek van EagleConnect daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.
 5. Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken

van de Diensten van EagleConnect en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van EagleConnect, zulks ongeacht de rechten welke de Afnemer op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Afnemer geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. EagleConnect draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Afnemer van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

6. Levering/levertijd

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal EagleConnect zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien EagleConnect voor de levering van een Dienst afhankelijk is van derden/leveranciers is EagleConnect niet aansprakelijk voor late levering, tenzij late levering uitsluitend veroorzaakt wordt door EagleConnect en EagleConnect bovendien aansprakelijk is op grond van de elders in deze Algemene Voorwaarden beschreven bepalingen (met name artikel 15).
 2. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst menen dat EagleConnect niet tijdig heeft geleverd dan dient de Afnemer EagleConnect in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan EagleConnect zijn toe te rekenen, dan is de Afnemer uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten.
 3. Naast de levering van hetgeen hierboven in artikel 6a is genoemd krijgt de Afnemer de mogelijkheid om voor ondersteuning gebruik te maken van de EagleConnect helpdesk, binnen de door EagleConnect gehanteerde openingstijden, door middel van e-mail en telefoon. Deze service is bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van de kosten om de helpdesk te bereiken. EagleConnect behoudt zich het recht voor om de openingstijden van de helpdesk eenzijdig te wijzigen.
 4. EagleConnect is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door EagleConnect verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in artikel 5d niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
 5. EagleConnect is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen 2) EagleConnect aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten/ Programmatuur, al dan niet door de Afnemer 3) er sprake is van een overmachtssituatie zoals genoemd in artikel 14a.
 6. EagleConnect kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader

van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich één van de onder artikel 6d of artikel 6e genoemde situaties voordoet.

7. Verplichtingen van EagleConnect

 1. Aan de zijde van EagleConnect bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
 2. EagleConnect draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. EagleConnect kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met EagleConnect en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer EagleConnect van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc).
 3. EagleConnect staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Afnemer voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan EagleConnect kenbaar is gemaakt. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.
 4. Verplichtingen van de Afnemer
 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om EagleConnect in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.
 2. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, Programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.
 3. De Afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van EagleConnect, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van EagleConnect en/of overige internet gebruikers naar het oordeel van EagleConnect zouden kunnen hinderen.
 4. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Afnemer ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de algemeen aanvaarde normen van toepassing op het gebruik van internet (\"nettiquette\"), de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 5. Voor schade aan EagleConnect of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Afnemer aansprakelijk.
 6. EagleConnect behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Afnemer verstrekte toegang tot- en gebruik van de Diensten en systemen van EagleConnect buiten gebruik te stellen wanneer de Afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
 7. EagleConnect is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart EagleConnect tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
 8. Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij EagleConnect daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 9. Het is de Afnemer niet toegestaan hem door EagleConnect ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Afnemer mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EagleConnect.
 1. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de Diensten van EagleConnect gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.
 2. Persoonsgegevens
 1. De Afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die EagleConnect aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. Het databestand van EagleConnect is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te 's-Gravenhage.
 2. De Afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van EagleConnect zijn opgeslagen.
 3. de Afnemer stemt ermee in dat EagleConnect zijn persoonsgegevens kan verstrekken aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van EagleConnect en de daaraan gelieerde ondernemingen of kan gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

10. Programmatuur en Intellectuele eigendom

10.1. Aan de Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.

 1. De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
 2. De Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, (copyright-)notices of andere aanduidingen.
 3. Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.
 4. Domeinnamen en IP-adressen
 1. Indien is overeengekomen, dat EagleConnect voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. EagleConnect vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. EagleConnect is niet aansprakelijk in geval een aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt toegekend.
 3. De Afnemer kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van EagleConnect, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Afnemer vrijwaart EagleConnect tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam EagleConnect geen bemiddeling heeft verleend.
 5. Beheer van de Diensten / systemen van EagleConnect
 6. De Diensten van EagleConnect worden, voor zover van toepassing, geleverd conform de standaardinstellingen van EagleConnect, zoals van tijd tot tijd gehanteerd. Deze standaardinstellingen zijn beschreven in het document \"Standaard Installatie en Instellingen\", dat op verzoek van de Afnemer kosteloos ter beschikking wordt gesteld. De standaardinstellingen kunnen te allen tijde door EagleConnect worden aangepast.
 7. EagleConnect is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen

(tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.

 1. EagleConnect is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de Diensten.
 2. EagleConnect is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.
 3. EagleConnect is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de geleverde Dienst, mits zulke wijzigingen niet de functionaliteit of de kenmerken van de Dienst nadelig beïnvloeden. Overigens geldt voor gratis Diensten dat EagleConnect te allen tijde onvoorwaardelijk gerechtigd is deze aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen in de Diensten kunnen worden bekend gemaakt op de website van EagleConnect in de betreffende dienstbeschrijvingen.
 4. Ontbinding
 1. EagleConnect is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Afnemer een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
 2. EagleConnect heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 3. EagleConnect kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van de Afnemer ongedaan maken. Ter zake aanvaardt EagleConnect geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Overmacht
 1. In geval van overmacht kan de Afnemer EagleConnect nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien EagleConnect niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen, verandering in toepasselijke wet-of regelgeving.
 2. Indien door overmacht EagleConnect langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door EagleConnect gemaakte kosten door de Afnemer.
 3. Limitering van Aansprakelijkheid
 1. Behalve op de in artikel 6.2 genoemde restitutie kan de Afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door EagleConnect van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.
 2. EagleConnect is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer nooit aansprakelijk voor door de Afnemer geleden indirectedan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
 3. EagleConnect’s aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiele schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Afnemer voor geleverde Diensten aan EagleConnect betaalde bedragen.
 4. Schade waarvoor EagleConnect op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan EagleConnect te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 5. De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers/Domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. EagleConnect is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. EagleConnect is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst.
 6. EagleConnect is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van EagleConnect.
 7. De Afnemer vrijwaart EagleConnect tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van EagleConnect en/of het Internet door de Afnemer.
 8. Verval van vorderingen

Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens EagleConnect, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

17. Geschillen

 1. Geschillen kunnen zowel door de Afnemer als door EagleConnect (voor zover mogelijk) aan een bevoegde rechter in Nederland, zulks met inachtneming van het hierna onder lid 3 gestelde.
 2. Mocht de Afnemer een klacht hebben jegens EagleConnect dan dient de Afnemer deze klacht zo spoedig mogelijk eerst schriftelijk aan EagleConnect voor te leggen en EagleConnect in de gelegenheid te stellen de klacht te verhelpen. Mocht dit niet binnen redelijke termijn geschieden dan kan de Afnemer zich wenden tot de geschillencommissie van de NLIP, die een advies zal uitspreken. De geschillencommissie brengt de Afnemer hiervoor een bedrag in rekening.
 3. Alle Overeenkomsten die EagleConnect sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht. Bij geschillen is de rechter van het Arrondissement Assen bevoegd.
 4. Slotbepalingen
 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
 2. De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van EagleConnect, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
 3. De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door EagleConnect van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover EagleConnect nakoming van de Overeenkomst met de Afnemer garandeert.
 4. Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover EagleConnect eerst van kracht worden nadat EagleConnect daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.
 5. De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan EagleConnect. De Afnemer kiest in haar relatie tot EagleConnect uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan EagleConnect schriftelijk opgegeven adres.
 6. De Afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsanerings-regeling EagleConnect hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
 7. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van EagleConnect (www.EagleConnect.nl) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door EagleConnect.

Begripsbepaling:

Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden

EagleConnect:

De eenmanszaak EagleConsultancy handelend onder de naam "EagleConnect" statutair gevestigd te Meppel.

De Afnemer:

Een natuurlijke -of rechtspersoon met wie EagleConnect een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst tussen EagleConnect en de Afnemer met betrekking tot dienst(en) die EagleConnect levert aan de Afnemer.

Diensten

De diensten waarvan levering met de Afnemer is overeengekomen in de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: Registreren van domeinnamen in samenwerking met onder andere doch niet alleen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem en overige stichtingen; beheren van servers van EagleConnect waarop gegevens en programmatuur elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd; ter beschikking stellen van fysieke opslag in de PoP-ruimte van EagleConnect ten behoeve van een server in eigendom van de Afnemer waarbij de Afnemer zelf zorgdraagt voor het onderhoud en systeembeheer; overige diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.

Programmatuur

De Programmatuur die door EagleConnect aan de Afnemer wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Diensten van EagleConnect.

Wachtwoord

De code bestaande uit een cijfer en/of lettercombinatie waarmee de Afnemer in combinatie met de Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Diensten van EagleConnect.

Gebruikersnaam

De door EagleConnect aan de Afnemer toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Afnemer in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de Diensten van EagleConnect.

IP-adres

Een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie.

Domeinnaam

Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Afnemer, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.